0484 - 61.22.34 / 0486 - 87.53.27 info@anandayoga.be
Prijzenbeleid en voorwaarden

 

   (English below)

Het Ananda Esoterisch Yogacentrum biedt jaarlijkse Hatha- & Tantra Yogacursussen (vanaf september tot juli het volgende jaar, schoolvakanties worden niet meegerekend) samen met retraites, workshops, lezingen en verschillende openbare evenementen,
alsook evenementen die alleen voor leden zijn.
• Na het afronden van een jaar kun je verder met het volgende jaar.
• Om een jaar af te ronden mag je maximaal 16 afwezigheden per jaar hebben van de yogales.
• Afwezigheid telt zowel voor de theoretische presentatie en/of voor de yogabeoefening.
• Voor elk van de cursussen waarvoor je bent aangemeld, kun je deelnemen aan alle lessen op hetzelfde niveau als je eigen (of lagere niveaus) in Antwerpen en ook in andere landen over de hele wereld met scholen die deel uitmaken van Atman International Federation of Yoga and Meditation (AIFYM), bij beschikbaarheid van plaats.
• Om te kunnen deelnemen aan verschillende Initiaties die in de cursus worden gegeven, moet de student in orde zijn met de betalingen.
• Na het uitschrijven uit de cursus kunnen studenten geen cursusnotities meer ontvangen van de vorige lessen, die ze tot dan niet hebben opgehaald.

Betalingen en deelname aan onze cursussen:
• Onze Hatha Yogacursus is gebaseerd op betalingen voor 10 aaneengesloten weken (herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie worden niet meegerekend).
• Beginners kunnen genieten van een gratis proefles, waarna de betaling wordt geteld voor het aantal resterende weken tot het einde van de betreffende module.

Abonnementen, kortingen:
• We bieden 15% korting voor de volgende categorieën. Houd er rekening mee dat documentatie moet kunnen aangetoond worden over je situatie wanneer je tot één van deze categorieën behoort, wanneer je er op enig moment om wordt gevraagd.
– Gepensioneerden 65j+
– Studenten -26j + geldige studentenkaart
• Herhaling van een jaar geeft geen recht op enige korting
• Verlaging van de abonnementskosten van de Tantracursus zijn mogelijk als je al ingeschreven bent voor de Hatha yogacursus (voor dezelfde periode als de Tantra
cursus).

Restitutie voor de reguliere cursussen:
• Totale terugbetaling voor cursussen en activiteiten die worden geannuleerd door organisatoren.
• Let op – als de activiteit volgens schema verloopt (indien nodig online), is er geen restitutie mogelijk voor betalingen die al zijn afgenomen.
• Uitzondering in geval van ziekenhuisopname of blessures die de yogabeoefening verhinderen.
• Bij vakantie langer dan 3 weken tijdens een module van 10 weken wordt uw betaling opgeschort en overgeboekt naar de eerstvolgende betaling.
• In andere gevallen waardoor u niet langer kunt komen, kunt u een persoonlijke voucher ontvangen die 1 jaar geldig is.

Deelnemen aan een cursus nadat deze is begonnen – gedrukt cursusmateriaal (yoga en tantra)
• Nieuwe cursussen starten in september en staan open voor nieuwe deelnemers tot de initiatie in Laya yoga (mei-juni). De cursussen volgen een curriculum en aan het einde van elke les wordt gedrukt cursusmateriaal gegeven.
• Bij deelname aan een cursus / module nadat deze is gestart, is het mogelijk, maar optioneel, om het gedrukte cursusmateriaal van alle voorgaande lessen te ontvangen. Er is een vergoeding van €2/Hatha yogales en €3.5/Tantra yogales voor het gedrukte cursusmateriaal van de vorige lessen.

Gedrukt cursusmateriaal:
• Gedrukt cursusmateriaal is bedoeld voor persoonlijk gebruik van degene die het heeft ontvangen en is auteursrechtelijk beschermd.

Uw abonnement in de wacht zetten / een pauze inlassen:
• Schrijf een e-mail naar info@anandayoga.be
Voor de 1ste-jaarsstudenten

• Zolang de cursus openstaat voor nieuwe deelnemers, is het mogelijk om uit te schrijven en vervolgens weer in te schrijven. Je kunt een voucher ontvangen voor de rest van de module waarin je zat. Zodra de cursus is gesloten voor nieuwe deelnemers gelden dezelfde regels als voor de 2de

-jaarsstudenten en hoger.

Voor de 2de-jaarsstudenten en hoger studenten
• Het is mogelijk om een pauze van maximaal 3 maanden in te lassen en terug te komen op hetzelfde niveau. Je kunt een voucher ontvangen voor de rest van de module waarin je zat. Om door te gaan met hetzelfde niveau moet je alle huidige initiaties hebben die specifiek zijn voor dat niveau (overleg met je leraar).

• Als je een langere pauze nodig hebt, is het niet mogelijk om bij terugkomst deel te nemen aan dezelfde klas. Je wordt gevraagd om deel te nemen aan een onderstaand niveau.

Over deelname aan de lessen:
• Bij deelname aan een cursus niveau 1 wordt u gevraagd een specifieke klas te kiezen.
• Op basis van beschikbaarheid ben je welkom om doordeweeks deel te nemen aan andere lessen op jouw niveau of onder jouw niveau (gratis).
• Vanaf niveau 2 en hoger kun je in één seizoen (van 1 september tot 31 juli) maximaal 16 afwezigheden van je cursus hebben om door te gaan in dezelfde klas. In sommige gevallen is het mogelijk om een ‘inhaalbeweging’ te maken met je leraar, zo niet moet je hetzelfde niveau herhalen en naar een andere klas gaan.
• Let op: het is verboden om tijdens de les op te nemen (audio of video), zowel het praktische als het theoretische gedeelte.

Vakantie
• We houden hetzelfde schema aan met de schoolvakanties en de zomervakantie van half juli tot begin september, waarin de lessen worden onderbroken.
• Vaak plannen we 1 à2 gratis vakantielessen en gratis yoga in het park gedurende de zomermaanden.
• Op feestdagen gaan onze lessen meestal gewoon door, tenzij anders vermeld.

Onze cursussen en uw gezondheid:
• Het beoefenen van yoga en tantra is een kwestie van persoonlijke keuze.
• De beoefening van de technieken die we in onze cursussen aanleren, is gunstig voor de meeste mensen en zal leiden tot een verbetering van de algemene gezondheidstoestand.

Houd er echter rekening mee dat we mensen die aan ernstige psychische problemen lijden, zoals schizofrenie en psychose, niet aanbevelen om deel te nemen aan onze cursussen, aangezien dit negatieve gevolgen kan hebben voor hun gezondheid.
• Sommige van de aangeleerde technieken zijn contra-geïndiceerd in het geval van bepaalde medische aandoeningen. Dit staat steeds vermeld in de gedrukte cursus.
• Het is altijd de verantwoordelijkheid van de student om de docent te raadplegen in het geval hij lijdt aan één van de bovenstaande aandoeningen.
• Het is altijd de verantwoordelijkheid van de studente om de docent op de hoogte te brengen van elke (mogelijke) zwangerschap. In dit geval zullen alternatieve oefeningen aangeboden worden voor sommige verboden houdingen. Het is de verantwoordelijkheid van de studente om deze uit te voeren. In geval zij toch de afgeraden houdingen uitvoert, is zij hier volledig verantwoordelijk voor.
• Ananda Esoterisch Yogacentrum wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die voortvloeien uit het onjuist toepassen van bepaalde technieken of methoden die in de cursussen en op evenementen worden onderwezen.
• Ananda Esoterisch Yogacentrum wijst elke verantwoordelijkheid af van ongevallen, fysieke letsels en materiële schade die zich voordoen tijdens de activiteiten of lessen.
• We raden je ten sterkste aan om een extra sportongevallenverzekering af te sluiten via Sporta. Via Ananda kan dit aan €11/jaar (variabele prijs per jaar). Check hier: Sporta ongevallenverzekering
• Ananda Esoterisch Yogacentrum volgt een yogagedragscode die seksuele intimidatie of wangedrag niet goedkeurt. In het geval dat u zich ooit ongepast behandeld voelt door het personeel, leraren of studenten, geef dit dan rechtstreeks aan uw leraar door, of bel 048461 22 34 of e-mail naar info@anandayoga.be.

Over aanmelden en betalen voor workshops, retraites en terugkerende activiteiten
• Als we uw voorschot / betaling hebben ontvangen, sturen we u een e-mailbevestiging en praktische informatie over het specifieke evenement.
• Evenementen met een duur van 2 dagen of minder worden terugbetaald bij opzegging uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het evenement, met aftrek van een administratiekost van 25% van het bedrag. Na dit punt worden betalingen niet terugbetaald.
• Evenementen met een duur van meer dan 2 dagen worden terugbetaald bij opzegging uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het evenement, met aftrek van een administratiekost van 25% van het bedrag. Na dit punt worden betalingen niet terugbetaald.
• Terugkerende activiteiten die regelmatig plaatsvinden (shaktigroepen, vira-groepen, tantramodules, enz.) worden terugbetaald bij opzegging uiterlijk 15 dagen voor aanvang van het evenement, met aftrek van een administratiekost van 25% van het bedrag. Na dit punt worden betalingen niet terugbetaald.

Persoonlijk materiaal
• Elke student is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen tijdens alle lessen en activiteiten. Ananda Esoterisch Yogacentrum draagt op geen enkele manier
verantwoordelijkheid voor de persoonlijke spullen van anderen of het nu verloren, gestolen of beschadigd is.

Schade aan Ananda Esoterisch Yogacentrum of andere leslocatie
• In het geval dat enige schade aan apparatuur of faciliteiten, van Ananda Esoterisch Yogacentrum of aan een andere leslocatie, optreedt als gevolg van opzettelijk handelen, verwaarlozing of roekeloosheid van een deelnemer, wordt die aansprakelijk gesteld voor alle kosten in verband met handelingen van verwaarlozing of roekeloosheid.

Als je het antwoord dat je zocht niet hebt gevonden, schrijf dan een e-mail naar info@anandayoga.be

 

(ENGLISH VERSION)

Price policy, terms and conditions Ananda Esoterisch Yogacentrum (2021) Ananda Esoteric Yogacentrum offers yearly Hatha &Tantra Yoga courses, (starting from
September till July next year, school holidays are not counted) together with retreats, workshops, lectures, and different public as well as members-only events.
• After completing a year you can continue further with the next year.
• To complete a year you can have maximum 16 absences from the class/year of yoga.
• It counts as absence also missing only the theoretical presentation or the yoga practice
• For each of the courses you are signed up for, you can participate in all classes on the same level as your own (or on lower levels) in Antwerp and as well as in other countries around the globe with schools that are part of Atman International Federation of Yoga and Meditation (AIFYM), if space is available.
• In order to be able to participate and benefit from various Initiations that are given in the course the student must be up to date with the payments
• After quitting the course, students cannot receive any more course notes from the previous lessons, which they didn’t pick up until then

Payments and participation in our courses:
• Our main course Hatha-Yoga is based on payments for 10 consecutive weeks (Autumn, Christmas, Spring, Easter and summer holidays are not counted).
• Beginners benefit of one course free trial after which the payment is counted for the number of remaining weeks till the end of the respective module.

Subscriptions, reductions:
• We offer 15% discount to the following categories. Please note, that you need to be able to provide documentation of your status as being in one of these categories if you will be asked for it at any point.
– Pensioners 65+
– Students -26y +valid student card
• Repeating a year do not entitle to any reduction or gratuity

• Reductions of the Tantra course subscription fee are available if you are already signed up for the Hatha yoga course (for the same period of the Tantra course ).

Refunds for the regular courses:
• Total refund for courses & activities cancelled by organizers.
• Please note – if the activity runs according to the schedule (if necessary online) there are no refunds for payments that were already taken.
• Exception in case of hospitalization or injuries that prevent the yoga practice.
• In the case of holiday longer than 3 weeks during a module of 10 weeks your payment is put on hold and it will be transferred to the next payment.
• In other cases that prevent you to come for longer time you can receive a personal voucher valid for 1 year

Joining a course after it started – printed course materials (Yoga and Tantra)
• New courses start in September and are open for new participants until the initiation in Laya yoga(May-June). The courses follow a curriculum and printed materials are given at the end of each class.
• When joining a course/module after it started, it is possible, yet optional, to receive the printed material of all the previous lessons. There is a fee of €2/Hatha yoga course and €3.5/Tantra yoga course for the printed materials from the previous lessons.

Printed course materials:
• Printed course materials are for the personal use of the one who received them, and are protected by copyright.

Putting your subscription on hold / taking a break from the course:
• Please write an email to info@anandayoga.be

For the 1-st year students
• As long as the course is open for new participants, it is possible to sign out of the course, and then sign in again. You can receive a voucher for the rest of the module you were in.
Once the course is closed to new participants the same rules apply as for the 2-nd year &up students

For the 2-nd year &up students
• It is possible to take a break of up to 3 months and to come back to the same level. You can receive a voucher for the rest of the module you were in. To continue with the same level you need to have all the current initiations specific to that level (please talk with your teacher)
• If you need to take a longer break it will not be possible to join the same class when returning, you will be asked to join a level below.

About participation in the classes:
• When joining a course level 1, you will be asked to choose a specific class.
• Based on availability you are welcome to join other classes at your level of under your level during the week (free of charge)
• From level 2 and up, you can have a maximum of 16 absences from your course in one season (from 1st of September to 31st of July), to continue in the same class. In some cases, it is possible to arrange a “catch up “with your teacher, otherwise, you will have to repeat the same level and join a different class.
• Please note: it is forbidden to record (audio or video) during class, both the practical and the theoretical parts.

Holidays

• We keep the same schedule with the school holidays and the summer holiday from mid- July to beginning of September during which the classes will be on hold;

• Often we schedule 1-2 free holiday classes & free yoga in the park during the summer.
• Usually our courses continue during weekly celebrations.

Our courses and your health:
• The practice of yoga and tantra is a matter of personal choice.
• The practice of the techniques we are teaching in our courses is beneficial for most people and will lead to the improvement of the general state of health. However, please note that we do not recommend people who suffer from severe mental issues like – schizophrenia, and psychosis to join our courses as this might have negative effects on their health

• Some of the techniques taught are counter-indicated in the case of certain medical conditions, as mentioned in the written course material.
• It is always the student’s responsibility to consult with the teacher in the case of suffering from any of the above conditions.
• It is always the student’s responsibility to inform the teacher of any (possible) pregnancy. In this case, alternative exercises will be offered for some forbidden postures. It is the student’s responsibility to implement these. If she nevertheless performs the forbidden postures, she is fully responsible for it.
• Ananda Yoga Center declines responsibility for any of the consequences deriving from the incorrect practice of any given techniques or method taught in the courses and at events.

• Ananda Esoteric Yoga Center declines all responsibility for accidents, physical injuries and property damage that occur during the activities or classes.
• We strongly recommend that you take an additional sports accident insurance through Sporta. This is possible via Ananda at € 11 / year (variable price per year). Check here: Sporta ongevallenverzekering
• Ananda Yogacenter follows a yogic code of conduct that does not condone any sexual harassment or misbehavior. In the case, you will ever feel inappropriately treated by the staff, teachers, or students please signal it directly to your teacher, or on phone 0484 61 22 34 or email to info@anandayoga.be

About Sign up & Payments for workshops, retreats and recurrent activities
• When we have received your advancement/payment, we will send you an email confirmation and practical information concerning the specific event.
• Events with a duration of 2 days or less are reimbursed at resignation latest 10 days before the event starts, with the deduction of an administrative fee of 25 % of the amount. After this point payments are not reimbursed.

• Events with a duration of more than 2 days are reimbursed at resignation latest 30 days before the event starts, with the deduction of an administrative fee of 25 % of the amount. After this point payments are not reimbursed.
• Recurrent activities that take place regularly (shakti groups, vira groups, tantra modules, etc.) are reimbursed at resignation latest 15 days before the event starts, with the deduction of an administrative fee of 25 % of the amount. After this point payments are not reimbursed.

Personal belongings
• Each student is responsible for their personal belongings during all lessons and activities. Ananda Esoteric Yoga Center bears no responsibility whatsoever for the personal belongings of others whether lost, stolen or damaged.

Studio property
• In the event that any damage to equipment or facilities, of Ananda Esoteric Yoga Center or any other class location, occurs as a result of the willful actions, neglect or recklessness of a participant, they will be held liable for all costs associated with any actions of neglect or recklessness.

If you didn’t find the answer you were looking for please write an email to
info@anandayoga.be

Inschrijven

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Wat maakt ons anders dan andere yogacentra?

Bij ons geen korte lessen van een uur! Een beginnersles duurt minimum 1u30min. Vanaf het 2de jaar duren de lessen minimum 1u45, vanaf het 3de jaar 2uur. Deze tijd hebben we nodig om diepgang en kwaliteit te kunnen bieden.
Alle lessen werken opbouwend. We starten in september en leren elke week iets nieuws, zowel theorie als oefeningen. Na een eerste jaar, kan je doorstromen naar een 2de jaar, nadien een 3de jaar, enz.
Onze lessen zijn gebaseerd op de authentieke leringen zoals eeuwen geleden onderwezen. We distantiëren ons van de moderne varianten zoals fitnessyoga e.d., maar grijpen terug naar het traditionele onderricht. Uiteraard aangepast aan onze tijd en maatschappij.
Elke week krijg je een geschreven cursus mee naar huis. Hierin staat samengevat waarover de les ging. Heb je eens een les gemist, dan kan je thuis alles rustig nalezen.
De docenten hebben minstens 10 jaar yoga ervaring en beschikken over internationale diploma’s. Ze volgen jaarlijks verdere opleidingen, stages en retraites met als doel zich verder de bekwamen in yoga en in hun eigen innerlijke evolutie.

Lessenrooster

Over ons

De yogalessen die ik mag ontvangen en delen met jullie, zijn voor mij een levensgeschenk. Het vraagt een serieuze inspanning en iedere keer opnieuw in

Ik wil jullie ontzettend gigantisch hard bedanken voor het voorbije anderhalve jaar. Ik heb van elke les zoveel genoten en zoveel geleerd. Ook al had ik soms

It’s the most precious thing that ever came to me, …to see the beauty, to be open and to feel free to give and receive joy ,happiness and love, …. 

Vanaf de eerste les beviel het me heel goed. Niet alleen de yoga en de manier van lesgeven is me goed bevallen, maar ook de rustige, ontspannen sfeer die

Prijzen

Al onze lessen worden per serie van 10 opeenvolgende weken betaald en kosten:

€120 voor Hatha
Studenten (-26j) en 65+ betalen: €105 voor Hatha

Contactgegevens

Ananda Yogacentrum

Adres: Kemmelbergstraat 14
2600 Antwerpen / Berchem
Telefoon:
0484 61 22 34 (Winde)
0486 87 53 27 (Nucu)
Email: info@anandayoga.be
Reknr: BE46 0015 9882 5536
BTW: BE0895.458.072